.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 

1.1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

(กำหนดอุทยานแห่งชาติทางทะเลหรือชายฝั่งทะเล)

 

1.2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

(กำหนดให้ป่าชายเลนฯ เป็นป่าสงวน)

 

1.3) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2522

(กำหนดให้เขตชายฝั่งทะเลเป็นเขตรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

 

1.4) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521

(การนิคมฯ มีอำนาจในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งรวมถึงที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง)

 

1.5) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

(กำหนดเขตห้ามก่อสร้างอาคารบริเวณชายฝั่ง)

 

1.6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งรวมถึงทะเลโดยให้อำนาจท้องถิ่นออกข้อกำหนด )

 

1.7) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

(ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ำซึ่งรวมถึงทะเล)

 

1.8) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

(กำหนดเขตห้ามตั้งโรงงาน ซึ่งรวมถึงบริเวณชายฝั่ง)

 

1.9) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

(กำหนด มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ กำหนดโครงการที่ต้องจัดทำ EIA การควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด การระบายน้ำทิ้งหรือการปล่อยทิ้งของเสีย กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม : พื้นที่ควบคุมมลพิษ)

 

1.10) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

(ดินมีความหมายรวมถึงทรายด้วย)

 

1.11) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538

 

1.12) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547

 

1.12) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายและการฟื้นฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539

 

1.13) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2543

 

1.14) ประมวลกฎหมายที่ดิน

(ที่ดินของรัฐห้ามผู้ใดครอบครอง ทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพ หรือทำสิ่งใดอันเป็นอันตรายต่อทรัพยากรในดิน ซึ่งรวมถึงที่ชายฝั่งทะเล)

 

1.15) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504

(ควบคุมสารกัมมันตภาพรังสี เช่น เรือพลังงานนิวเคลียร์ หรือเรือบรรทุกสารกัมมันตภาพรังสี)

 

1.16) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

(เพื่อควบคุมการนำวัตถุที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเข้ามาในราชอาณาจักรทางทะเล)

 

1.17) พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

(ควบคุมบริษัทนำเที่ยวและไกด์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติ)

 

1.18) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551

(กำหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว)

 

 

 

 

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom