.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี


2.1) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

(กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำไทยและอาณาเขตต่อเนื่อง)


2.2) พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481

(การจดทะเบียนเป็นเรือไทย)


2.3) พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

(การท่าเรือฯ มีอำนาจในการสร้างท่าเรือ โดยใช้อำนาจรัฐมนตรีในการเวนคืนที่ดินซึ่งรวมถึงที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง)


2.4) พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522

(ป้องกันเรือเกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้)


2.5) พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511


2.6) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521

(ควบคุมกิจการพาณิชยนาวี)


2.7) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

(การท่าเรือฯ ใช้อำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้)


2.8) พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534

(เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องต่อเรือที่ถูกกัก)


2.9) พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534


2.10) พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537

(จำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล รวมถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดจากการดำเนินงานของเรือ)


2.11) พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537

(องค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางเรือ)


2.12) พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547

(ความเสียหายรวมถึงความเสียหายจากมลภาวะ เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการพาณิชยนาวีระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปให้นำมาเฉลี่ยได้)


2.13) พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

(รวมถึงการขนส่งทางน้ำ)


2.14) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. 2548


2.15) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58


2.16) พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.2550


 

 

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom