.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต


4.1) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

(รวมถึงเขตเหมืองแร่ในทะเล)


4.2) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

(ควบคุมกิจการปิโตรเลียมซึ่งอาจอยู่ในเขตไหล่ทวีป)


4.3) พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514


4.4) พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521

(ปตท.มีอำนาจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งจัดหา ขนส่ง แก้ไขมลภาวะจากปิโตรเลียมในกิจกรรม ปตท.ซึ่งอาจสำรวจฯ ในเขตไหล่ทวีปได้)


4.5) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530


4.6) พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550

(กรณีหาพลังงานอื่นจากทะเลที่ไม่ใช่ปิโตรเลียม)


4.7) พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ.2514

(ควบคุมการขุดแร่ดีบุกในทะเล)


4.8) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าแร่ภาคหลวง พ.ศ.2509
 bottom

top

Latest News

Popular


bottom