.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในเขตต่อเนื่อง


5.1) พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469

(ป้องกันการเลี่ยงภาษีศุลกากรในเขตต่อเนื่อง)


5.2) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

(ควบคุมโรคในเขตต่อเนื่อง)


5.3) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

(ป้องกันการเข้าเมืองในเขตต่อเนื่อง)


5.4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

(ควบคุมโรคในเขตต่อเนื่อง)


5.5) ประมวลรัษฎากร

(ป้องกันการเลี่ยงภาษีรัษฎากรในเขตต่อเนื่อง)


5.6) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525

(การสุขาภิบาลหรือสาธารณสุข)


5.7) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530


5.8) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527


5.9) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

(คำแปลอนุสัญญาใช้ "การคลัง" จึงรวมถึงภาษีสรรพสามิต)


 bottom

top

Latest News

Popular


bottom