.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

กฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเลอื่นๆ


8.1) พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502


8.2) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504


8.3) พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521

(ห้ามคนต่างด้าวทำการประมง ยกเว้นที่ต้องให้ความเชี่ยวชาญหรืองานกรรมการในเรือประมง)


8.4) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542


8.5) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 ละเมิด

(กรณีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล)


8.6) ประมวลกฎหมายอาญา

[ความผิดที่ถือว่ากระทำในราชอาญาจักรตามมาตรา 4 (เรือไทย) มาตรา 5 (ผลเกิดขึ้นในราชอาณาจักร) มาตรา 6 (ผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้อยู่นอกราชอาณาจักร แต่ตัวการกระทำผิดในราชอาณาจักร) มาตรา 7 (ความผิดที่แม้กระทำนอกราชอาณาจักรก็จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร) มาตรา 8 (ผู้กระทำผิดเป็นคนไทยหรือรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย สำหรับความผิดที่กำหนดในมาตรานี้) มาตรา 9 (เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำผิด)]


8.7) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551

(ควบคุมการแพร่ภาพแพร่เสียงในทะเล)


8.8) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544

(ควบคุมกิจการโทรคมนาคมในทะเล)


8.9) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522

(การลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเถื่อนหรือต้องห้ามทางทะเล)


8.10) พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551

(หากมีซากไดโนเสาร์ในทะเล)


8.11) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

(ป้องกันภัยพิบัติทางทะเล)


8.12) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551

(ควบคุมการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล) bottom

top

Latest News

Popular


bottom