.

เมนูหลัก

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชมอุทยานแห่งชาติทางทะเล (Marine National Park)

 

              พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ให้กำหนดไว้ว่า อุทยานแห่งชาติ หมายถึง


              “ที่ดินซึ่งรวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และชายฝั่งที่ได้รับการกำหนดให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ลักษณะที่ดินดังกล่าวเป็นที่ที่มีสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจ และมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวก็เพื่อให้คงอยู่ในสภาพเดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ ความรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป”


              พระราชบัญญัติฉบับนี้มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ดังนี้

            มาตรา 6 เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่า สนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ รื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขต แห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”

        ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของ บุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมื

           มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

              (1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

              (2) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

              (3) นำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์

              (4) ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย

              (5) เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง

              (6) ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก

              (7) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งกล้วยไม้ น้ำผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว

              (8) เก็บ หรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้

              (9) นำยานพาหนะเข้าออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

              (10) นำอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

              (11) นำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป

              (12) นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

              (13) เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

              (14) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ

              (15) นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกำหนดไว้

              (16) ยิงปืน ทำให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง

              (17) ส่งเสียงอื้อฉาวหรือกระทำการอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์

              (18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น

              (19) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง

              ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ 24 แห่ง และอยู่ในระหว่างการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ
 
1. อุทยาน แห่งชาติตะรุเตา 14. อุทยาน แห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
2. อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 15. อุทยาน แห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
3. อุทยาน แห่งชาติอ่าวพังงา 16. อุทยาน แห่งชาติหาดวนกร
4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 17. อุทยาน แห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ-เกาะพะงัน
5. อุทยาน แห่งชาติสิรินาถ 18. อุทยาน แห่งชาติธารโบกขรณี
6. อุทยาน แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 19. อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
7. อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 20. อุทยาน แห่งชาติลำน้ำกระบุรี
8. อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะช้าง 21. อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะพยาม
9. อุทยาน แห่งชาติแหลมสน 22. อุทยาน แห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
10. อุทยาน แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 23. อุทยาน แห่งชาติทะเลบัน
11. อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 24. อุทยาน แห่งชาติเขาสามร้อยยอด
12. อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะลันตา 25. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง*
13. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
26. อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง*

 

* อยู่ในระหว่างการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ
http://park.dnp.go.th/visitor/indexnationpark.php

                    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom