.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดจันทบุรี

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอที่ติดทะเล : นายายอาม, ท่าใหม่, แหลมสิงห์, ขลุง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 245.00 กม.

  ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 6,338.00 6,338.00
พื้นที่ (ไร่) 3,961,250.00 3,961,250.00
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  80.00 104.04
ประชากร (คน)   508,020* 532,466
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  80.15 82.71
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  78,435 218,411**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่) -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  1,690 1,245 
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่) 75,429 82,595 
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 2,794

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีปี 2550

5,263
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 35.2  42.48 

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

ที่มา :  

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี. จังหวัดจันทบุรี. "ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chanthaburi.go.th/describe/describe.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี. จังหวัดจันทบุรี. "ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด 2561. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.bottom

top

Latest News

Popular


bottom