.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


เขตบังคับใช้กฎหมายในทะเล

กฎหมายที่เกี่ยวกับทะเลในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีเขตบังคับใช้ภายในทะเลอาณาเขต จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงเสนอให้มีการขยายเขตการบังคับใช้กฎหมายของกฎหมาย 5 ฉบับ 

 

การบังคับใช้กฎหมายทางทะเลยังแบ่งตามเขตอำนาจบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางฉบับจนถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะเพื่อรองรับ การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เขตอำนาจบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางฉบับจนถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะเพื่อรองรับ

การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย                   

(ที่มา : รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2561 เรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์และกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเล” โดยดัดแปลงจาก นวรัตน์ และคณะ, 2556)bottom

top

Latest News

Popular


bottom