.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

 

การใช้ประโยชน์บนพื้นดินใต้ทะเล

 

          การใช้ประโยชน์ในทะเลและชายฝั่งมีหลายรูปแบบ ซึ่งการใช้ประโยชน์บนพื้นดินใต้ทะเลก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้หมายถึง การใช้ประโยชน์ในการวางสายเคเบิลใต้ทะเล โดยประเทศไทยมีสายเคเบิลใต้ทะเลประเภทการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น Domestic Submarine Cable Network เป็นสายเคเบิลใต้ทะเลภายในประเทศและมีการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศด้วย โดยมีสถานีจุดขึ้นบกที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 จุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (อำเภอศรีราชา) เพชรบุรี ชุมพร สงขลา และสตูล (รูปที่ 1)

 

 

รูปที่ 1 ระบบโครงข่ายสายเคเบิลใต้ทะเลและสถานีจุดขึ้นบกที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

(ที่มา: บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), 2556)

แผนที่สายเคเบิลทั่วโลก

 

          นอกจากสายเคเบิลใต้ทะเลประเภทการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นดินใต้ท้องทะเลแล้ว ยังมีสายเคเบิลประเภทส่งไฟฟ้า และยังมีระบบท่อขนส่งต่างๆ ที่อาศัยใต้ท้องทะเลเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยง เช่น สายเคเบิลและท่อขนส่งน้ำระหว่างเกาะสมุยและฝั่ง ระบบท่อขนส่งปิโตรเลียมระหว่างแท่นผลิตปิโตรเลียมกับฝั่ง เป็นต้น สำหรับในอนาคตนั้นการใช้เประโยชน์จากพื้นที่ใต้ท้องทะเลในรูปแบบของการวางสายเคเบิลหรือการวางท่อขนส่งใต้น้ำ มีแน้วโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องมีการเชื่อมต่อสื่อสาร และการส่งทั้งในประเทศ โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆ หรือ การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างประเทศก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่bottom

top

Latest News

Popular


bottom