.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

 

สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ไอยูซีเอ็น (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินสถานภาพสัตว์ป่าไว้ดังนี้

EX - Extinct - สูญพันธุ์
สูญพันธุ์โดยสมบูรณ์ โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของสัตว์ตัวสุดท้าย
EW - Extinct in the wild - สูญพันธ์ในธรรมชาติ
ถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
CR - Critically Endangered - ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในขณะนี้
EN - Endangered - ใกล้สูญพันธุ์
มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
VU - Vulnerable - มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภายหน้า
CD - Conservation Dependent - ปลอดภัยโดยแผนงานอนุรักษ์
ปลอดภัยโดยแผนงานอนุรักษ์ที่ดี หากแผนงานนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อ จะเข้าสู่ threatened
NT - Near Threatened - ใกล้ถูกคุกคาม
ในภายภาคหน้า เป็นไปได้ว่าจะเข้าสู่ VU
LC - Least Concerned - ไม่ถูกคุกคาม
มีการประเมินสถานภาพแล้ว พบว่ายังไม่ถูกคุกคามถึงขั้น NE ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น CD หรือ NT
LR - Lower Risk - เสี่ยงน้อย
มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์
DD - Data Deficient
ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน
NE - Not Evaluated
ยังไม่มีการพิจารณาประเมินสถานภาพ

 

ระดับความรุนแรงของสถานภาพสัตว์ป่า
  คำย่อ สถานภาพ สถานภาพ
สูญพันธุ์ EX Extinct สูญพันธุ์ไปจากโลก
EW Extinct in the Wild สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
ถูกคุกคาม CR Critically Endangered วิกฤต
EN Endangered อันตราย
VU Vulnerable เสี่ยงสูญพันธุ์
เสี่ยงน้อย
(LR)
CD Conservation Dependent ปลอดภัยภายใต้แผนงานอนุรักษ์
NT Near Threatened ใกล้ถูกคุกคาม
LC Least Concerned มีความเสี่ยงน้อย
  NE Not Evaluated ยังไม่มีการประเมินสถานภาพ

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ทำการประเมินโดยใช้หลักการจัดทำ Red List of Threatened Species (IUCN Ver. 3.1:2001) ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) เนื่องจากประเทศไทยเป็น 1 ใน 193 ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้จัดทำเป็นหนังสือแสดงสถานภาพของสิ่งมีชีวิตแบ่งแยกตามประเภท ดังนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก ปลา และพืช

โดยชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามที่มีสถานภาพการประเมินตาม Thailand red data (2003) ในส่วนของสัตว์ทะเล มีดังนี้

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

ONEP Biodiversity Series Vol. 14 : Thailand Red Data : Mammals Reptiles and Amphibians
ONEP Biodiversity Series Vol. 16 : Thailand Red Data : Fishes

โลกสีเขียว. http://www.verdantplanet.org/status.php
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication.htmlbottom

top

Latest News

Popular


bottom