.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


ปรากฏการณ์นำ้ทะเลเปลี่ยนสีที่พบในประเทศไทย ปี 2500 - 2552

 

ตารางที่ 1  ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่พบในประเทศไทย

ปี เดือน บริเวณที่พบ ชนิดแพลงก์ตอนพืช กลุ่มแพลงก์ตอน สีน้ำ
ผลกระทบ เอกสารอ้างอิง
2500 เม.ย.-ส.ค. ชุมพร Noctiluca  
Trichodesmium
Dinoflagellate
Blue green algae
    โสภณา บุญญาภิวัฒน์ 
(2527)
2510-2511   หัวหิน Trichodesmium 
thiebautii
Blue green algae     สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2525)
2520 มิ.ย. ปากแม่น้ำเจ้าพระยา                           
เขียว   สุชนา วิเศษสังข์ (2527)
2520-2522 ก.พ. กลางอ่าวไทย Trichodesmium
Thalassiothrix
Ceratium
Pyrocystis
Noctiluca scintillans
Blue green algae
Diatom
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
    โสภณา บุญญาภิวัฒน์ 
(2527)
2521-2523   ปากแม่น้ำเจ้าพระยา Skeletonema costatum
Chaetoceros
Noctiluca scintillans
Diatom
Diatom
Dinoflagellate
    โสภณา บุญญาภิวัฒน์ และ
หมั่น โพธิ์วิจิตร (2526)
2521-2522   อ่าวไทยตอนบนและตอนล่าง Rhizosolenia
Chaetoceros
Bacteriastrum
Diatom
Diatom
Diatom
    หมั่น โพธิ์วิจิตร และ
อัจฉรา มโนเวชพันธ์ (2526)
2523-2525 ม.ค.-ก.พ. ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ปากแม่น้ำท่าจีน
Noctiluca Dinoflagellate เขียว    
2523-2526 ต.ค.-ก.ย. ปากแม่น้ำเจ้าพระยา Chaetoceros
pseudovisetum
Skeletonema costatum
Thalassiosira sp.
Trichodesmium sp.
Pediastrum sp.
Diatom
Diatom
Diatom
Blue green algae
Green algae

    สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2536)
2524   อ่างศิลาเเละบางพระ
ศรีราชาถึงเกาะสีชัง
เกาะสีชัง
Chaetoceros
Nitzschia
Bacteriastrum
Rhizosolenia
Coscinodiscus
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
    สุทธิชัย เตมียวณิชย์ (2524)


2524 ก.ย. แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำแม่กลอง
Ceratium furca
Noctiluca scintillans
Dinoflagellate
Dinoflagellate
แดง
เขียว
  สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2525)
2525 ก.พ.-มี.ค. เม.ย.
เม.ย.-พ.ค.
ปากแม่น้ำท่าจีน
ปากแม่น้ำหลังสวน
ปากแม่น้ำขนอมชุมพร

และสุราษฎร์ธานี
Noctiluca miliaris

Trichodesmium erythraeum
Trichodesmiumthiebautil
Cosinodiscus
Dinoflagellate

Blue green algae
Blue green algae
Diatom
เขียว

เขียวอมเหลือง

ขาวขุ่น
  สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2525)
2525   ปากแม่น้ำบางปะกงถึงบางพระ Chaetoceros
Rhizosolenia
Bacteriastrum
Nitzschia
Cosinodiscus
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
    หมั่น โพธิ์วิจิตร และ
อัจฉรา มโนเวชพันธ์ (2526)

2525-2526   ปากแม่น้ำบางปะกง ถึงบางพระ Chaetoceros
Bacteriastrum
Cosinodiscus
Rhizosolenia
Skeletonema 
Ceratium
Noctiluca
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
Dinoflagellate
Dinoflagellate
    สุชนา วิเศษสังข์ (2527)2525-2526   สมุทรปราการถึงศรีราชา Noctiluca scintillans
Ceratium furca
Dinophysis caudata
Trichodesmium erythraeum
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Blue green algae
    สุทธิชัย เตมียวณิชย์(2527)
2524   ปากแม่น้ำเจ้าพระยาและปากแม่น้ำท่าจีน Noctiluca Dinoflagellate   ปลาที่เลี้ยงตาย จารึก ชูสุวรรณ (2535)
2525-2526 พ.ค.-มิ.ย. ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน     น้ำตาล ปลาที่เลี้ยงตาย จารึก ชูสุวรรณ (2536)
2526 พ.ค. ปากแม่น้ำปราณบุรี Skeletonema costatum
Thalassiosira sp.
Chaetoceros sp.
Diatom
Diatom
Diatom
    สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2536)
2526   ชายฝั่งสมุทรปราการเเละสมุทรสาคร Dinophysis caudata Dinoflagellate แดง พิษท้องร่วง สุทธิชัย เตมียวณิชย์ (2527)
2526 เม.ย. ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน Ceratium furca Dinoflagellate แดง   จารึก ชูสุวรรณ (2535)
2526-2527 พ.ค.-มิ.ย. ปากแม่น้ำบางปะกง ถึง พัทยา  ห่างฝั่ง สมุทรปราการ เเละสมุทรสาคร Noctiluca
Rhizosolenia
Chaetoceros
Dinoflagellate
Diatom
Diatom
    จารึก ชูสุวรรณ (2535)

2528   อ่าวอุดมเเละศรีราชา Noctiluca Dinoflagellate เขียว
ปลาตาย
จารึก ชูสุวรรณ (2535)
2528   อ่าวไทย Oscillatoria erythraeae
Chaetoceros lorenzianon
Blue green algae
Dinoflagellate
    โสภณา บุญญาภิวัฒน์(2529)
2529-2534   ชายฝั่งแหลมฉบัง Chaetoceros
Rhizosolenia
Bacteriastrum
Nitzschia
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
    ประยูร สุรตระกูล เเละจิตรา ตีระเมธี (2536)
2530   ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย Trichodesmium
Noctiluca
Blue green algae
Dinoflagellate
    สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2536)
2532     Mesodinium Dinoflagellate   ปลาตาย จารึก ชูสุวรรณ (2535)
2532 ม.ค.-ธ.ค. ชายฝั่งมาบตาพุด Rhizosolenia Thalassiosira
Bacteriastrum
Chaetoceros
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
    ประยูร สุรตระกูล (2535)

2533 ม.ค.-ธ.ค. ชายฝั่งมาบตาพุด Chaetoceros
Rhizosolenia
Nitzschia
Bacteriastrum
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
    ประยูร สุรตระกูล (2535)
2534 ส.ค. อ่าวไผ่ถึงอ่าวศิลา Noctiluca Dinoflagellate   ปลาเเละสัตว์หน้าดินตาย สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2536)
2534   แหลมท้าวเทวาถึงศรีราชา Noctiluca Dinoflagellate
เขียว ปลาตาย
จารึก ชูสุวรรณ (2535)
2534   ปากแม่น้ำท่าจีน Mesodinium rubrum
Cochlodinium sp.
Ciliated
Dinoflagellate
น้ำตาลแดง   Lirdwithayaprasith (1993)
2534 ม.ค.-ก.ย.
ส.ค.
ก.ย.
พ.ค.
ธ.ค.
ชะอำ
อ่างศิลาถึงแหลมฉบัง
บ้านแหลมถึงชะอำ
ประจวบคีรีขันธ์
ท่ายาง เพชรบุรี
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
ปลาตายจำนวนมาก Lirdwithayaprasith (1993)
2534 ส.ค. ศรีราชาถึงเกาะสีชัง Noctiluca scintillans Dinoflagellate เขียว ปลาตายจำนวนมาก สมภพ รุ่งสุภา (2534)
2533-2534   บางแสนเเละศรีราชา Noctiluca Dinoflagellate เขียว ปลาตาย ประยูร สุรตระกูล (2535)
2534-2538 พ.ค.-มิ.ย ศรีราชาถึงเกาะสีชัง Noctiluca Dinoflagellate เขียว   สมภพ รุ่งสุภา (2538)
2535

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
ก.ค.
ส.ค.
พ.ค.
ท่ายาง เพชรบุรี
หัวหิน
ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
บางเเสนเเละบางละมุง
บางแสนถึงอ่าวไผ่
ท่ายาง เพชรบุรี
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
ปลาตายจำนวนมาก

Lirdwithayaprasith(1993)
2536 ก.ค.ก.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย
ก.ค. 
ชายฝั่งเพชรบุรีและสมุทรสงคราม       บ้านแหลมแหลมผักเบี้ยเเละบางตะบูน
ปากแม่น้ำเพชรบุรี
ท่ายาง เพชรบุรี
บ้านแหลม
ปากแม่น้ำแม่กลองและปากแม่น้ำท่าจีน   แหลมฉบังถึงพัทยา
เกาะสีชังถึงแหลมฉบัง
เกาะสีชังถึงศรีราชา
Noctiluca scintillansCochlodinium sp.
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Trichodesmium erythraeum
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
DinoflagellateDinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Blue green algae
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate


เขียว
น้ำตาลแดง
เขียว
เขียว
น้ำตาล
เขียวอมน้ำตาล
 เขียว
เขียว
เขียว

  Lirdwithayaprasith (1993)


2540   เกาะสีชังถึงศรีราชา
Noctiluca scintillans Dinoflagellate เขียว   สมภพ รุ่งสุภา (2543)
2543 ม.ค. ปากแม่น้ำท่าจีนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา Noctiluca scintillans
Dinoflagellate
เขียว   สมภพ รุ่งสุภา (2543)
2543 ต.ค. ศรีราชา
เกาะสีชังถึงศรีราชา
Noctiluca scintillans
Ceratium furca
Dinoflagellate
Dinoflagellate
เขียว
แดง
หอยเเละปลาตาย สมภพ รุ่งสุภา 
(ติดต่อส่วนตัว)
2544 มี.ค.
มิ.ย.
เกาะสีชัง
เกาะสีชัง
Noctiluca scintillans
Ceratium furca
Dinoflagellate
Dinoflagellate
เขียว
แดง
  ชลธยา ทรงรูป
(ติดต่อส่วนตัว)
2538
เเละ2542
มี.ค. อ่าวนาง จ.กระบี่ Rhizosolenia spp.       สถาบันวิจัยชีววิทยาเละประมงทะเล
2542   อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต Trichodesmium erythraeum       สถาบันวิจัยชีววิทยาเละประมงทะเล
2544   อ่าวกะตะ จ.ภูเก็ต Cerataulina sp.       สถาบันวิจัยชีววิทยาเละประมงทะเล
2546 25 ก.ย. อ่าวหน้ามหาวิทยาลัยเเม่โจ้ อ.ละเเม จ.ชุมพร Noctiluca scintillans       ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง(26 ก.ย. 2546)
2546 2 ต.ค. อ่าวพนังตัก ถึง อ่าวทุ่งมหา อ.ปะทิว จ.ชุมพร Noctiluca scintillans       ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
2547 19-22
ม.ค.
ปากคลองคันธุลี จ.สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร Noctiluca scintillans       ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง(22 ม.ค. 2547)
2547 3-5 ก.พ.
ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน ถึงบ้านหาดทรายรี ต.หาดทรายรี จ.ชุมพร
Noctiluca scintillans       ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
2547 24 ก.พ. หาดทรายรี ถึงหาดภราดรภาพ อ.เมือง จ.ชุมพร
Noctiluca scintillans       ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
2547 5 มี.ค. บริเวณชายฝั่งทะเล อ.ปะทิว จ.ชุมพร ถึง อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบตีรีขันธ์ แมงกะพรุนหางไก่
แมงกระพรุนหนัง
      ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
2547 24 มิ.ย. ชายหาดวอนนภา ต.เเสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Noctiluca scintillans       ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (5 กรกฎาคม 2547)
2547 3-4 ก.ย. เกาะเสม็ด จ.ระยอง Oscillatoria sp.       ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก( 9 กันยายน 2547)
2547 10 ก.ย. หาดภราดรนภาพ อ.เมือง จ.ชุมพร Noctiluca scintillans ความหนาเเน่น
5.3x10 เซลล์/ลิตร
    ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (10 กันยายน 2547)
2547 23-24
พ.ย.
อ่าวบ้านคา ถึงอ่าวบ่อคา อ.สวี จ.ชุมพร Noctiluca scintillans
Ceratium furca (3.73x10)เซลล์/ลิตร
ความหนาเเน่น
1.31x10 เซลล์/ลิตร
    ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (26 พฤศจิกายน 2547)
2548 26-27
ม.ค.
หาดทรายรี ต. ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร
Noctiluca scintillans (4.7x10)เซลล์/ลิตร       ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (28 มกราคม 2548)
2548 26-29
ม.ค.
อ่าวประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Noctiluca scintillans (1.84x10)เซลล์/ลิตร       ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (1 กุมภาพันธ์ 2548)
2548 20 มิ.ย. อ่าวมะขามป้อม หาดแม่พิมพ์ ถึง วังแก้ว จ.ระยอง Oscillatoriaerythraeum   น้ำเป็นฝ้าสีน้ำตาลเหลือง   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก( 21 มิถุนายน 2548)
2548 15-21
มิ.ย.
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ไม่ทราบชนิด   น้ำเป็นสีน้ำตาลแดงจางๆเป็นหย่อมๆมีกลิ่นเหม็น   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก( 27 มิถุนายน 2548)
2548 15-19
ส.ค.
หาดวอนนภา หาดบางแสน แหลมแท่น จ.ขลบุรี Noctiluca scintillans   น้ำทะเลสีน้ำตาลอมเขียวเป็นระยะๆ   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2550 5 ม.ค. หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต Chaetoceros socialis ความหนาเเน่น
5x10 ล้านเซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลสีเขียวปนน้ำตาลเกิดร่วมกับสาหร่ายสีเขียวสกุล Enteromorpha spp.   เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตอง (5 มกราคม 2550)
2550 1 ก.พ. หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต Chaetoceros socialis ความหนาเเน่น
-5x10 เซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลสีเขียวปนน้ำตาลเกิดร่วมกับสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophora spp.
  สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
2550 18 ก.พ. เกาะเฮ จ.ภูเก็ต Ceratium furca ความหนาเเน่น
10x10 เซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   นายสุธา ปะทีป ณ ถลาง
2550 22 ก.พ.
เกาะเฮ จ.ภูเก็ต
Ceratium furca ความหนาเเน่น
5x10 เซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
2550 ปลาย ก.พ.ถึงต้น มี.ค. เกาะพีพี
เกาะบิด๊ะนอก-ใน
จ.กระบี่
Ceratium furca   สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   คุณแอนดรู
(ผุ้ประกอบการดำน้ำท่องเที่ยว)
2550 6 มี.ค. หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
Ceratium furca ความหนาเเน่น
5x10 เซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
2550 6 มี.ค. หาดกะหลิม จ.ภูเก็ต
Ceratium furca ความหนาเเน่น
5x10 เซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
2550 6 มี.ค. หาดกะตะ จ.ภูเก็ต
Ceratium furca
Chaetoceros socialis
ความหนาเเน่น
>10x10เซลล์/ลิตร
<1x10เซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
2550 7 มี.ค. หน้าหาดทับละมุถึงสิมิลัน จ.พังงา
Ceratium furca ความหนาเเน่น
-10x10เซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   ประมงจังหวัดพังงา
2550 9 มี.ค. กะตะน้อย จ.ภูเก็ต
Ceratium furca   สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
2550 9 มี.ค. บางเทา จ.ภูเก็ต
Ceratium furca   สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   คุณปราชญ์ Phuket Gazette
2550 13 มี.ค. หินม่วง หินเเดง จ.กระบี่ Ceratium furca   สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล   Mr.Arnd Weber
ผู้ประกอบการร้านสคูบาฟิชเกาะลันตา
2550 14 มี.ค. เกาะไหง อ.สิเกา จ.กระบี่     น้ำทะเลเป็นสีแดง มีปลาตายคาคอกดักปลา ประมงอำเภอสิเกา
2550 15 มี.ค. เกาะไข่นอก จ.พังงา Trichodesmium erythraeum ความหนาเเน่น
-5x10 เซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลออกสีน้ำตาล   สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
2550 16 มี.ค. หาดกะรน จ.ภูเก็ต Trichodesmium erythraeum ความหนาเเน่น
>100x10เซลล์/ลิตร
สีน้ำทะเลออกสีน้ำตาล   สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
2550 6 เม.ย.
หินเเดง จ.พังงา
Ceratium furca ความหนาเเน่น
2.75เซลล์/ลิตร(1 m.)
1x10 เซลล์/ลิตร (30m.)
175 เซลล์/ลิตร (65m.)
    สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
(คุณนิพนธ์)
2550 24 เม.ย. เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต
Noctiluca scintillans ความหนาเเน่น
770 เซลล์/ลิตร
    สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
(คุณนลินี)
2550 28 ก.ย.
ชายฝั่งทะเล ต.โคกขาม เเละ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
Ceratium furca
Noctiluca scintillans
Dinophysis sp.
  น้ำทะเลสีแดงคล้ายสนิมเหล็ก   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (2 ตุลาคม 2550)
2550 11 ต.ค.
แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี Noctiluca scintillans
Chaetoceros spp.,
Ceratium furca
  น้ำทะเลเป็นสีเขียว   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (15 ตุลาคม 2550)
2550 5 พ.ย. ปากแม่น้ำท่าจีน จ. สมุทรสาคร Ceratium furca,
Pseudo-nitzschia spp.

  สีน้ำทะเลสีน้ำตาล   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (8 พฤศจิกายน 2550)
2550 13 พ.ย.
ห่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 3 กม.(จ.สมุทรสาคร)
Chaetoceros spp.,
Noctiluca scintillans
  น้ำทะเลสีเขียวอมน้ำตาล   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (16 พฤศจิกายน 2550)
2550 3 ธ.ค. ปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร Ceratium furca,
Noctiluca scintillans
  น้ำทะเลสีแดงคล้ายสนิมเหล็ก   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (11 ธันวาคม 2550)
2550 27 พ.ย. บางขุนเทียน เเละตลองสหกรณ์ กรุงเทพฯ Ceratium furca,
Chaetoceros spp., Pseudo-nitzschia spp.,
Noctiluca scintillans
  น้ำทะเลสีน้ำตาลและสีเขียว   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (12 ธันวาคม 2550)
2550 4 ธ.ค.
ต.โคกขาม  
จ.สมุทรสาคร
Noctiluca scintillans,
Ceratium furca
  น้ำทะเลสีเขียว   ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (12 ธันวาคม 2550)
2550 28 ธ.ค. หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
Chaetoceros socialis
Protoperidinium sp.
ความหนาเเน่น
5.7x10 เซลล์/ลิตร
5.8x10 เซลล์/ลิตร
เกิดร่วมกับการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophora spp.ปริมาณมากหลุดลอยเเละซัดเข้าสู่ฝั่งเก็นเป็นสีน้ำตาล
  คุณเดชา สิทธิเดช เเจ้งผ่าน สนง. สิ่งเเวดล้อมภาคที่ 15 จ.ภูเก็ต
2551 4 ธ.ค. จ. สมุทรสาคร                          
Noctiluca scintillans,
Ceratium furca
Dinophysis caudata
ความหนาเเน่น
225-70,000 เซลล์/ลิตร
450-40,000เซลล์/ลิตร
5,500-40,000เซลล์/ลิตร
น้ำทะเลสีเขียว                    
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน(9 มกราคม 2551)
2551 10 ม.ค.
ปากเเม่น้ำท่าจีนเเละชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร
Mesodinium rubrum
(โปรโตซัวกลุ่มซิลิเอท)
ความหนาเเน่น
- 700,000 เซลล์/ลิตร
น้ำทะเลเป็นสีน้ำตาลแดงเกิดในบริเวณเดียวกันกับการเกิดน้ำเปลี่ยนสีในวันที่ 4 มกราคม 2551
  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (10 มกราคม 2551)

 

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ. 2546. "การตรวจเฝ้าระวังปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย." หน้า 74-80.

 

ตารางที่ 2 การเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จากการได้รับเเจ้งเเละการออกสำรวจตามแผนโครงการติดตามเเละเฝ้าระวัง (มกราคม 2551-ธันวาคม 2552)

เดือน
พื้นที่
ชนิดแพลงก์ตอน

ความหนาแน่น
(เซลล์/ลิตร)

หมายเหตุ
ม.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Ciliate protozoa
Dinophysis caudata
225-72,695
 
 
5,500-41,850
 

ม.ค. 2551
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Noctiluca scintillans
Chaetoceros spp.
Dinophysis caudata
2,430-11,470
4,337,991-9,885,240
76,664-453,180
2,200-5,670
 

ก.พ. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Skeletonema costatum
3,322-3,353
 
134,134
 

ก.พ. 2551
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Noctiluca scintillans
Chaetoceros spp.
128-476
 
18,096-81,330
 

ก.พ. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Ceratium furca
4,845-7,905
 
55,800
 

มี.ค. 2551
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Noctiluca scintillans
 
815-4,702
 

เม.ย. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chaetoceros spp.
1,839,392
 

เม.ย. 2551
ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
Skeletonema spp.
Thalassiosira spp.
946,995-1,621,155
261,653
 

พ.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
Chaetoceros spp.
2,305,095-22,906,620
33,840-1,753,440
 

พ.ค. 2551
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Noctiluca scintillans
 
435-18,420
 

มิ.ย. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
 
749,83-20,592,413
 

ก.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
 
9,779,840-34,391,440
 

ก.ย. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
Chaetoceros spp.
Noctiluca scintillans
 
5,219,627
2,012,610-434,407
312-5,308
 

ต.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
Chaetoceros spp.
 
306,178-3,430,329
3,988,667
 

ต.ค. 2551
ปากแม่นน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Peridinium sp.
251,600
 
หอยแมลงภู่ตายเป็นจำนวนมาก
ต.ค. 2551
อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
Chaetoceros spp.
 
1,480,024
แมงดาทะเล ปลาลิ้นหมาลอยหายใจที่ผิวน้ำ
พ.ย. 2551
ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Ceratium furca
4,975,000
 

ธ.ค. 2551
ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
Noctiluca scintillans
Ceratium furca
199,000
92,000
 

ธ.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Ceratium furca
Chaetoceros spp.
467-7,480
55,433-1,120,776
220,827-5,671,653
 

ม.ค. 2552
ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
Noctiluca scintillans
Dinophysis caudata
887-1,920
17,739-36,353
 

ม.ค. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Dinophysis caudata
3,562
 
15,132-31,130
 

ก.พ. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Skeletonema spp.
 
1,652-36,773
4,060-475,878
 

ก.พ. 2552
ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Skeletonema spp.
 
798,993
 

ก.พ. 2552
บริเวณคลองสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
 
25,200
 

ก.พ. 2552
บริเวณชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
คลองบางตะบูน
จังหวัดเพชรบุรี
Noctiluca scintillans
 
2,800-18,850
 

ก.พ. 2552
แม่น้ำเจ้าพระยา
จังหวัดสมุทรปราการ
Noctiluca scintillans
 
247-24,960
 

มี.ค. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
 
684-8,700
 

เม.ย. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
Chaetoceros spp.
264,000-3,869,320
2,211,066
 

ส.ค. 2552
ตำบลโคกขาม
จังหวัดสมุทรสาคร
Ceratium furca
Skeletonema spp.
Oscillatoria spp.
12,438-34,440
262,947
5,698,000
สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก
ส.ค. 2552
ชายฝั่งทะเลตำบลบางกระจ้าว    
จังหวัดสมุทรสาคร
Ceratium furca
Skeletonema spp.
Noctiluca scintillans
 
117,180-653,000
366,193
750
 
หอยแมลงภู่ตายเป็นจำนวนมาก
พ.ย. 2552
ชายฝั่งทะเลตำบลบางกระจ้าว    
จังหวัดสมุทรสาคร
Pseudo-nitzschia spp.
 
360,827-1,494,667
 
สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก
พ.ย. 2552
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Pseudo-nitzschia spp.
 
183,902-3,407,910
สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก
พ.ย. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chaetoceros spp.
Peridinium spp.
4,511,467
76,104
 

8 ธ.ค. 2552 ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ Ceratium furca
Dinophysis caudata
95,200
122,400
 

ที่มา : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom